Privacy

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salto Witteveen verwerkt van haar leden, donateurs en vrijwilligers.

Indien je lid wordt van Salto Witteveen [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Salto Witteveen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 

1  Algemeen

‘Salto Witteveen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ‘Salto Witteveen’.

 

 

2  Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

 

 

3  Verwerkt ‘Salto Witteveen’ persoonsgegevens?

Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

1. Leden van ‘Salto Witteveen’ (NAW-gegevens, geboorte data, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN rekeningnummer en handtekening,);

2. Bestuursleden van ‘Salto Witteveen’ (NAW-gegevens, bsn nummer, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);

3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer);

4. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van ‘Salto Witteveen’ (naam, e-mailadres en telefoonnummer);

5. Personeelsgegevens vallen onder de Arbowet.

6. Plaatsen van foto’s op website en andere sociale mediakanalen.

 

 

4  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:

1. Leden: De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de ledenadministrateur/ penningmeester van ‘Salto Witteveen’ en staat op een beveiligde computer.;

2. Bestuursleden, contactpersonen, en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door het bestuur van ‘Salto Witteveen’.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Salto Witteveen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Salto Witteveen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5  Waarvoor verwerkt ‘Salto Witteveen’  deze gegevens?

De persoonsgegevens die ‘Salto Witteveen’ verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren;

2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;

3. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van sport en welzijn;

4. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;

5. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

6. Plaatsen van foto’s: Dit is van grote meerwaarde voor de vereniging voor promotiedoeleinden.

7. Personeelsleden: deze gegevens worden vastgelegd voor de loonadministratie.

 

 

6  Verwerkt ‘Salto Witteveen’ ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, ‘Salto Witteveen’ verwerkt deze op het trainingsschema, deze is alleen op vrijwillige basis en moet worden bewaard door de leden zelf. Tevens plaatsen wij foto’s op onze website en andere mediakanalen.

 

 

7  Hoe gaat ‘Salto Witteveen’ met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging/stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

 

 

8  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:

1. Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de ledenadministrateur/penningmeester van ‘Salto Witteveen’;

2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van ‘Salto Witteveen’;

3. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door het bestuur van ‘Salto Witteveen’;

4. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/penningmeester van ‘Salto Witteveen’ en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;

5. Personeelsleden: deze gegevens kunnen worden ingezien door de penningmeester van Salto Witteveen.

 

 

9  Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Salto Witteveen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Voor personeelsgegevens gelden de wettelijke voorschriften.

 

 

10     Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ‘Salto Witteveen’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

 

11     Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van ‘Salto Witteveen’, via [email protected]. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Tevens kunt u bij het bestuur kenbaar maken indien u niet wilt dat wij uw foto’s plaatsen. Of de foto’s van uw minderjarig kind. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

12     Wijzigingen

‘Salto Witteveen’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van ‘Salto Witteveen’ te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 

MEI 2018

Groepslessen

WoensdagJeugdgym18.30 – 19.15
  19.15 – 20.00
  
Donderdag Pilates 19.00 – 20.00

Meer informatie? > Check het rooster!

Contact

Salto Witteveen

Mr. Harm Smeengeweg 29

9439 PA Witteveen

06-52546979

[email protected]